Studii universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare și se pot organiza fie la forme de învățământ cu frecvență, fie la forme de învățământ cu frecvență redusă.

Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 – 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. Durata acestor studii se prelungeşte, în consecinţă, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

Spre deosebire de stuidiile universitare cu licență și cele de master, studiile de doctorat se pot organiza pe lângă variantele finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă și:

– din alte surse legal constituite – persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract.

La concursul de admitere pentru a urma acest tip de studii pot participa numai absolvenții cu diploma de masterat sau echivalentă.

Finalizarea programelor de studii de doctorat presupune susţinerea publică în faţa comisiei de doctorat a tezelor de doctorat. Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului Excelent, Foarte bine, Bine sau Satisfăcător, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează CNATDCU, spre validare.

CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei acordarea sau neacordarea titlului de doctor. După validarea tezei de doctorat, se atribuie titlul de doctor prin ordin al ministrului.

Succes!